INFORMATIE > ALGEMENE VOORWARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.    Alle opdrachten en diensten worden door Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever(s).
2.    De overeenkomst van opdracht laat de advocaat vrij in de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3.    Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten is een kostenmaatschap waarbij alle advocaten zelfstandig en dus voor eigen rekening en risico werkzaam zijn. Zij zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de verleende dienstverlening door een andere bij Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten werkzame advocaat.
4.    De opdracht houdt tevens in de bevoegdheid tot het inschakelen van derden. Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
5.    Alle opdrachten worden uitgevoerd hetzij op basis van gefinancierde rechtsbijstand, hetzij op basis van een door de betreffende advocaat vooraf vastgesteld uurtarief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na dagtekening van de factuur. Bij verzuim van betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente en de volledige kosten van invordering, zowel in als buiten rechte, verschuldigd.
6.    Reiskosten, verschotten en kosten van derden worden afzonderlijk in rekening gebracht.
7.    De advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen die voorgeschreven zijn door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag waarvoor de advocaat verzekerd is. Als de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium. Op de beperking van aansprakelijkheid zal geen beroep worden gedaan wanneer de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten.
8.    Op de dienstverlening van Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, wat betekent dat alle geschillen n.a.v. de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, incl. alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. U dient uw klacht in eerste instantie voor te leggen aan Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u binnen 12 maanden een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Desgevraagd ontvangt u van Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten een folder met uitleg over deze procedure.
9.    Dossiers zullen door Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten gedurende vijf jaren na het afronden van de werkzaamheden waarvoor de advocaat werd ingeschakeld, worden bewaard.
10.    Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van al degenen die voor Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten werkzaam zijn.